Night (Zeiss-Planetarium)

Night (Zeiss-Planetarium) by Natalia Stuyk